Évközi 23. vasárnap

Olvasmány a Bölcsesség könyvéből (Bölcs 9,13-19)

Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát, és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr? Hisz a halandók gondolatai bizonytalanok, és terveink ingatagok. Mert a romlandó test gátolja a lelket, és a földi sátor ránehezedik a sokat tűnődő elmére.

Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van, és üggyel-bajjal értjük meg, ami kézenfekvő. Hát akkor az égi dolgokat ki tudná kifürkészni? Ki ismerte föl valaha is akaratodat, ha te nem adtál neki bölcsességet, és nem küldted el neki a magasból szent lelkedet? Csak így lettek simává a földön lakók útjai, s így tanulták meg az emberek, ami kedves a szemedben. Csak a bölcsesség által menekültek meg.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Filemonhoz írt leveléből (Filem 9b-10.12-17)

Szeretett Testvéreim!

Én, az öreg Pál most Krisztus Jézusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben én adtam életet.

Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek.

Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem többet: mint szeretett testvért. Mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is.

Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 14,25-33)

Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.

Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.«

Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle.

Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Vasárnaponként újból van Klotildligeten esti 7-es szentmise, ami előtt 18:30-tól gyónási lehetőség is van.
  • Most vasárnaptól a ligeti 9-es szentmise alatt ismét van misekuckó. A két évnél idősebb és 3. osztálynál fiatalabb (ők már elsőáldozásra készülnek) korosztály számára. Idei tanévtől új helyszínen: a fenti, hátsó nagyteremben.
  • Pénteken 20 órakor a klotildligeti templomban taizé imaórát tartunk.
  • A szombati szentmise egyben szlovák mise is lesz.
  • A jövő vasárnapi 11 órás szentmisében tartjuk a piliscsabai templom búcsúját. Az ünnepi szentmise után a piactéren harangszentelésre, majd a harang emlékműnél történő elhelyezésére kerül sor, amire szeretettel hívunk benneteket.
  • Jövő vasárnap egyházmegyei zarándoklat lesz Bodajkra, részletek az egyházmegye honlapján.
  • Felnőtt katekézist (hittant) indítunk. Az alkalmak két hetente, keddenként 19 és 20 óra közt a ligeti plébánián lesznek. A katekézist Almássy András teológus testvérünkkel fogom együtt tartani. Témavezetőnek a Youcat-et (fiatalok katekizmusát) vesszük, az idei tanévben a fundamentális és szentségtani-liturgikus, a jövő tanévben pedig a morális és spirituális rész kerül sorra. Minden alkalmon lesz kérdezési lehetőség is, és az egyes alkalmak témáit előtte a listákra is megírjuk. Az első találkozás: szeptember 13-án, kedden, 19 órakor kezdődik a klotildligeti plébánián.