Évközi 24. vasárnap

Olvasmány Mózes második könyvéből (Kiv 32,7-11.13-14)

A Sínai-hegyen, a pusztai vándorlás idején így szólt az Úr Mózeshez: „Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból.

Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek: »Izrael, ez a te istened, aki kihozott Egyiptomból.«”

Az Úr még ezt is mondta Mózesnek: „Látom jól, hogy keménynyakú nép ez, engedd, hadd gyúljon fel ellenük haragom, hadd töröljem el őket, és téged teszlek nagy néppé.”

Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: „Uram, miért lobbannál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erős kézzel kihoztál Egyiptomból?

Emlékezz Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, és akiknek megígérted: utódaitokat úgy megsokasítom, mint az ég csillagait. És azt az egész földet, amelyről beszéltem, utódaitoknak adom, hogy övék legyen örökre.”

Ekkor az Úr könyörületre indult, és visszavonta a csapást, amellyel népét megfenyegette.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből (1Tim 1,12-17)

Szeretett Fiam!

Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott és meghívott a szolgálatára – engem, aki azelőtt káromoltam s üldöztem őt, és erőszakos ember voltam. De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Sőt valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való szeretettel.

Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, s közöttük az első én vagyok. De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus Krisztus elsőként rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre.

Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedül való Istennek tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké! Ámen.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 15,1-32)

Abban az időben a vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.” Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre.

Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”

Majd így folytatta: „Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: »Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét.« Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki.

Ekkor magába szállt, és így szólt: »Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.« Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta.

Ekkor a fiú megszólalt: »Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz.«

Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek.

Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. »Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt« – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: »Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágtál le neki.«

Ő erre azt mondta: »Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. Most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.«”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • A most vasárnapi 11 órás szentmisében tartjuk a piliscsabai templom búcsúját. Az ünnepi szentmise után a piactéren harangszentelésre, majd a harang emlékműnél történő elhelyezésére kerül sor, amire szeretettel hívunk benneteket.
 • A Szeretetláng közösség által kezdeményezett imafelhíváshoz kapcsolódva megszervezzük itt Piliscsabán is a vasárnapi rózsafüzér imádságot, amelyre szeretettel várunk benneteket!
 • Néhány tanév eleji tudnivaló:
  • gyóntatás: a vasárnapi szentmisék előtt fél órával a gyóntatószékben, illetve elsőpénteken 19-22 óra között a csabai plébánián van gyónási lehetőség, ha valaki más időpontban szeretne gyónni, bátran keressen
  • szentségi kápolna: a ligeti templom oldalába található, ahol minden nap 5-24 óra közt a szentségi Jézussal tudtok találkozni
  • elsőáldozás: tavasszal lesz, jelentkezni majd januárban tudtok rá
  • bérmálás: jövő ősszel lesz, a felkészítő majd januárban indul
  • házasságkötés: akik jövőre szeretnének házasodni, már most jelezheti, a jegyesoktatást januárban kezdődik, külön jegyesoktatást nem tartok
  • elsőpéntekenként betegekhez járok, ha van a környezetetkben mozgásképtelen beteg, aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor jelezzétek
  • ministrálás: szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik ministrálni szeretnének; jelentkezni sekrestyében lehet
  • plébániai hittan: szerdánként 17:30-as kezdéssel a klotildligeti plébánián plébániai hittant tartunk az általános iskolások számára, jelentkezni Tóthné Müller Andreánál +36 30 431 2221 tudtok
  • közösségek: bármelyik közösséghez szívesen elmegyek, vagy tartok alkalmat, ha kéritek
  • ajánlások: sokszor kértek ajánlást, kérem, hogy mindenki maga írja azt meg, küldje át nekem, a többit intézem, szükség esetén tudok sablont, mintát küldeni
  • levelezőlisták: a helyi híveknek van két levelezőlistája, az egyik a szívügy, amin a fontosabb helyi egyházi hírek mennek, a másik az agóra, ami: adok-kapok, véleményt cserélek, információt megosztok célokat szolgál, ezeken már közel négyszázan vagyunk rajta, minden hívőnek ajánlom a listákra való feliratkozást, ebbéli szándékodat a sekrestyében tudod jelezni
  • felnőtt katekézist (hittant) indítunk. Az alkalmak kéthetente, keddenként 19 és 20 óra közt a ligeti plébánián lesznek. Minden alkalmon lesz kérdezési lehetőség is, és az egyes alkalmak témáit előtte a listákra is megírjuk. Az első találkozás: most kedden, 19 órakor kezdődik a ligeti plébánián.

Imaszándék: a békéért