Évközi 24. vasárnap

Olvasmány Sirák fia könyvéből (Sir 27,30-28,7)

A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked.

Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jóllehet ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől?! – hát az ő bűneiért ki ad elégtételt?

Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat, gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt Leveléből (Róm 14,7-9)

Testvéreim!

Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek Ura legyen.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 18,21-35)

Abban az időben:

Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!

A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte.

A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.

Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.

Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap Klotildligeten 10 órától a plébánián a cserkészek toborzást tartanak, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
  • Most vasárnap Klotildligeten 14:30-kor regnum mise és évkezdés lesz, a szentmisét Babos Áron atya fogja tartani.
  • Hétfőnként 6 órától Klotildligeten a templomban, az idei tanévben is, a férfiak számára reggeli zsolozsmát tartunk. Jelentkezni nem szükséges, de zsolozsmáskönyvet vagy applikációt hozzatok magatokkal.
  • Csütörtökön Klotildligeten a szentmise egyben a Szent László óvodások Veni Santeja is, ezért 17:30-kor kezdődik.
  • Csütörtökön, 19 órától Klotildligeten a templomban az alphásaink közbenjáró imaestet tartanak, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
  • Csütörtökön, 21-én, 20 és 23 óra között az Egyházközségi Nővérek kápolnájában szentségimádás lesz hivatásokért.
  • Pénteken tartjuk az új ifjúsági közösség első alkalmát Klotildligeten 18:45-től a plébánián. Téma: Létezhet-e csak egy igaz vallás? Ezt az alkalmat Szabolcs atya és ifj. Bazsinka József tartja. Szeretettel várjuk Piliscsaba és Pilisjászfalu minden szegletéből a 16 és 30 év közötti fiatalokat. A közösségi alkalmakat kéthetente péntek esténként tartjuk 18:45-től 21:30-ig. Részletek a honlapon valamint a listákra kiküldött levelekben. Kérjük, hogy előzetesen Krasznai Gyöngyinél jelentkezzetek: krasznai.gyongyi.pcs@gmail.com, +36(30)4101175.
  • Szombaton egyházmegyei ifjúsági zarándoklat lesz, részletek az egyházmegye honlapján.
Imaszándék: a tanévkezdésért