Évközi 26. vasárnap

Olvasmány Mózes negyedik könyvéből (Szám 11,25-29)

Mózes az Úr parancsára kiválasztott hetven férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta levő lélekből és a hetven vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek. Ez azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt; az egyiket Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek; ők is a vének közé tartoztak, de nem mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban estek elragadtatásba.

Ekkor az egyik szolga elfutott és jelentést tett Mózesnek e szavakkal: „Eldad és Medad prófétai elragadtatásba estek a táborban.” Akkor Józsue, Nun fia, aki kora ifjúságától kezdve Mózes szolgálatában állt, megszólalt, s ezt mondta: „Uram, Mózes, tiltsd meg nekik!” Mózes így válaszolt: „Miért féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész népet prófétává tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét!”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Jakab apostol leveléből (Jak 5,1-6)

Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt! Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, s megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is.
Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatolt a Seregek Urának fülébe. Bőségben éltek a földön és tobzódtok, hizlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, s ő nem tanúsított ellenállást.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 9,38-43.45.47-48)

Abban az időben János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.

Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül.

De aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Pénteken, elsőpéntek, 19-től 22 óráig a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
 • Októberben a hétköznapi szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
 • Többetek megkeresésére új fiatal házas közösséget indítunk, a közösségbe jelentkezni Szabolcs atyánál tudtok.
 • piliscsabai és klotildligeti templomainkban elkezdtük megújítani a ministrálást.
  • piliscsabai templomban új ministránsvezető lett Tarsoly Sára személyében. Gálffy Miklósnak, eddigi ministránsvezetőnek, szívből köszönjük lelkiismeretes és közösségszervező munkáját. Már több gyermek is jelentkezett ministrálni, a továbbiakban is szeretettel hívjuk és várjuk az új ministránsokat.
  • klotildligeti templomban a klotildligeti testület döntéseket hozott a megújítás érdekében.
   Az új ministránsvezető Orbán András lett, az eddigi ministránsvezetőnek Kassay Tamásnak, köszönjük a munkáját, aki viszont mentorként továbbra is ott marad majd az új ministránsvezető mellett.
   A ministrálás felső korhatárát 30 életévben határoztuk meg, illetve az áldoztatókat megkértük, hogy a szentmisén a padokban vegyenek részt, és csak az áldoztatásra jöjjenek a szentélybe. Így az újonnan csatlakozó ministránsoknak van tere és lehetősége a kibontakozásra.
   Jelentkezni a listára kiküldött linken, illetve a sekrestyében tudtok. Az első próba az újonnan jelentkezőknek jövő vasárnap a 9-es mise után lesz, ami alatt a szülőknek egy kis tájékoztatót tart Szabolcs atya az első közösségi teremben.