Évközi 26. vasárnap

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből (Ez 18,25-28)

Így szól az Úr: „Azt mondjátok: Nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg.

Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit és elfordul tőlük, azért életben marad és nem hal meg.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 2,1-11)

Testvéreim!

Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is!

Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.

Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.

Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 21,28-32)

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?”

Azt felelték: „Az első.”

Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap szeretettel várjuk a ministrálni vágyókat egy kis betanításra. Klotildligeten a templomban a 9-es szentmise, Piliscsabán a templomban a 11-es szentmise után lesz a próba.
  • Most vasárnap 16 órától Klotildligeten a templom előtti téren lesz Klotild díj átadása, majd a templomban koncert, végül a plébánián kiállításmegnyitó, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
  • A héten október kezdődik, a hétköznapi szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
  • A keddi szentmisében, majd azt követően Klotildligeten a templomban ünnepeli a Ferences Világi Rend Assisi Szent Ferenc tranzitusát, amit a plébánián agapé követ. Mindenkit szeretettel hívnak az ünnepre és az ünneplésre.
  • Pénteken, 18:45-tól Klotildligeten a plébánian tartjuk az új ifi-közit, a Klikket, 16 és 30 év között minden érdeklődőt szeretettel várunk.
  • Pénteken, első-péntek, 19 és 22 óra között Piliscsabán a plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Szombaton 9 és 14 óra között tartjuk a szokásos péliföldszentkereszti zarándoklatunkat. Jelentkezni Szabolcs atyánál lehet.
  • Október 28-án, szombaton, buszos zarándoklatot szervezünk a Felvidékre, a helyek már beteltek.
Imaszándék: az egységért