Évközi 28. vasárnap

Olvasmány a Királyok második könyvéből (2Kir 5,14-17)

Elizeus próféta szavára a leprában szenvedő arám Námán lement és az Isten emberének utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyermek teste.

Aztán egész kíséretével visszatért az Isten emberéhez. Bement, eléje állt, és ezt mondta: „Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csak Izraelben. Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!”

De az így felelt: „Úgy igaz, ahogy az Úr él, akinek szolgálatában állok: nem fogadok el semmit.” És hiába unszolta, hogy fogadja el, az nem volt rá hajlandó.

Námán ezért így szólt: „Ha nem, akkor adj szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár ökör elhúz, mert szolgád ezentúl nem mutat be égő és véres áldozatot másnak, csak az Úrnak.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből (2Tim 2,8-13)

Szeretett Fiam!

Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból. Erről szól evangéliumom, amelyért meghurcoltak, sőt mint valami gonosztevőt, még bilincsbe is vertek. De az Isten szava nincs megbilincselve.

A választottakért tehát mindent eltűrök, hogy az örök dicsőségben ők is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban. Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, vele együtt élni is fogunk: ha tűrünk vele, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha azonban megtagadjuk őt, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 17,11-19)

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén.

Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!”

Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak.

Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt.

Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetések
  • Október kezdődött, a hétköznapi szentmisék előtt fél órával a rózsafüzért imádkozunk.
  • Hétfőn 17 órakor Székesfehérváron a Prohászka templomban lesz a Prohászka emlékmise.
  • Kedden 17 órakor a Nagyboldogasszony Ház kápolnájában tartjuk a Prohászka Imaszövetség őszi imaóráját a hivatásokért, amire szeretettel hívjuk a tagokat.
  • Szerdán 19 órakor a klotildligeti plébánián újból lesz irodalomterápia. A 6. évadot kezdjük az irodalomterápiás csoporttal, melynek időpontja minden hónap 2. szerdája. A csoport nyitott, bárki csatlakozhat. Azok számára, akik nem ismernék: ez egy művészetterápiás módszer, amellyel szépirodalmi szövegeket olvasva és értelmezve életünk kérdéseire fókuszálunk. Ez pedig lemaradt: Jelentkezés: Tüske-Hegedüs Andreánál (+36 20 339 1557, dusrea@gmail.com)
  • Csütörtökön Alsószentivánon lesz a nagyszülők egyházmegyei zarándoklata.
  • Pénteken 20 órakor a klotildligeti templomban taizéi imaóra lesz.
  • szombati szentmisét Csépányi Gábor atya, az esztergomi szeminárium spirituálisa fogja tartani. Szabolcs atya a Páduai iskola szalagavatóján vesz részt.
  • Két hét múlva szombaton, október 22-én, tartjuk a péliföldszentkereszti zarándoklatunkat, amire szeretettel hívunk egyénileg és családostul egyaránt. 9 órakor találkozunk autókkal a piliscsabai templomnál, és indulunk Pélifödlszentkeresztre, ott szentmisén, agapén, keresztúton majd egy kis kiránduláson veszünk részt. 14 óra tájban érünk vissza, enni-innivalót hozzatok magatokkal.
  • November 20-án Klotildligeten megtartjuk a szokásos Erzsébet-napi vásárunkat, amit a Karitász Csoportunk szervez. Kérjük, hogy a vásárhoz járuljatok hozzá: jó állapotban lévő ajándéktárgyakkal, tisztára mosott, ép konyhai felszerelésekkel, hiánytalan játékokkal, könyvekkel, amiket egy plébániai vásáron pironkodás nélkül árulhatunk, ezeket a misék előtt vagy után kérjük, hogy a padlásajtó elé tegyétek le. Köszönjük!
Imaszándék: a békéért