Évközi 29. vasárnap

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 53,10-11)

A próféta ezt mondja az eljövendő Üdvözítőről: Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 4,14-16)

Testvéreim!

Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, – ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 10,35-45)

Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.

Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Csütörtökön lesz Boldog IV. Károly emléknapja, akinek az ereklyéjét a klotildligeti templom kápolnájában őrizzük, ezért ezen a napon az esti szentmise után, a klotildligeti templomban, az ereklye jelentlétében, rövid imádságot és megemlékezést tartunk.
  • Csütörtökön, október 21-én, 20 órától éjfélig az Egyházközségi Nővérek kápolnájában szentségimádást tartunk hivatásokért.
  • Jövő vasárnap országos missziós gyűjtés lesz.
  • Novembertől a szombati 18 órás előesti szentmiséket Klotildligeten tartjuk.
  • Mind a klotildligeti, mind a Páduai iskola szülői kórusába tagokat toborzunk, főleg férfiakban van hiány. A klotildligeti kórusba Urbán Péternél, az iskolaiba Kassay Balázsnál tudtok jelentkezni.
  • piliscsabai templom külső felújításának első üteme a héten befejeződött, nagyon köszönjük sokatok sok munkáját, kiemelten a Német Nemzetiségi Önkormányzatét, akik által a felújítás megvalósulhatott. A külső felújítás második ütemére reményeink szerint tavasszal kerül majd sor. Erre a gyűjtés keretében eddig 4,7 millió forint gyűlt össze, amit ezúton is nagyon köszönünk, és ha valaki szeretné még ezt a célt támogatni, akkor a tavaszi felújításig még megteheti.