A missziók vasárnapja

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 45,1.4-6)

Az Úr így szól fölkentjéhez, Küroszhoz, akinek megfogja jobbját, hogy színe előtt meghódolásra bírja a nemzeteket, és megoldja a királyok derekán az övet; hogy megnyissa előtte a kapukat, és ne maradjon egyetlen kapu se zárva: „Szolgámért, Jákobért, és választottamért, Izraelért szólítottalak neveden.

Dicső nevet adtam neked, bár nem ismertél. Én vagyok az Úr, és senki más. Rajtam kívül nincs más isten.

Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugatig megtudják: rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1Tessz 1,1-5b)

Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek egyházának az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és békesség! Mindenkor hálát adunk Istennek mindnyájatokért, ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Szüntelen gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Testvéreim, kiket az Úr szeret! Jól tudjátok, hogy választottak vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 22,15-21)

Abban az időben:

A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte gonoszságukat és így szólt hozzájuk: „Miért kísértetek, ti képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt felelték: „A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: „Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Ezen a hétvégén országos missziós gyűjtést tartunk.
  • Hétfőtől péntekig Szabolcs atya nem lesz Piliscsabán, a szentmisék helyett igeliturgia lesz.
  • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • Csütörtökön, 19 órától Klotildligeten a templomban az alphásaink tartanak közbenjáró imaestet, mindenkit szeretettel várnak.
  • Péntekre Ferenc pápa böjt és imanapot hirdetett a békéért. Piliscsabán a templomban 17:30-kor kezdődő rózsafüzért erre a szándékra fogjuk fölajánlani. Aki tud, csatlakozzon.
  • Jövő szombaton tartjuk a felvidéki zarándoklatunkat. A részleteket e-mailban megírtuk. Szabolcs atya is rész vesz a zarándoklaton. A szombati szentmisét Csépányi Gábor atya, esztergomi spirituális fogja tartani.
  • A szombaton, 28-án, a szentmise a lelki adoptáltakért és a családok megerősödéséért lesz bemutatva.
  • Novembertől a szombati előesti szentmisék Klotildligeten lesznek megtartva.
Imaszándék: a békéért