Évközi 33. vasárnap

Olvasmány Malakiás próféta könyvéből (Mal 3,19-20a)

Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja őket – mondja a Seregek Ura –, úgy hogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belőlük.

Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget árasztanak.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből (2Tessz 3,7-12)

Testvéreim!

Tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel nappal megdolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére.

Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy kövessétek. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék.

Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket.

Az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békében dolgozva a maguk kenyerét egyék.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 21,5-19)

Abban az időben:

Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:

„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.”

Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?”

Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket.

Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!”

Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.

De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek.
Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.

Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Kedden 19-kor a klotildligeti templomban az Alphásaink tartanak közbenjárós imaestet, amire szeretettel hívnak minket.
  • Pénteken a 18 órás piliscsabai szentmise egyben szlovák mise is lesz.
  • Szombaton a 18 órás klotildligeti szentmise egyben regnumi mise is lesz.
  • Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a karitász javára.
  • Jövő vasárnap Klotildligeten a 9-es szentmisében tartjuk a ministránsavatást.
  • Az Erzsébet-napi vásárt jövő héten tartjuk, kérjük, hogy aki még szeretne különböző tárgyakkal (a már korábban jelzett kategóriákkal) a vásárhoz hozzájárulni, tegye meg.
  • Jövő héten kiküldöm az adventi-karácsonyi menetrendet a listákra, illetve kihelyezzük a hirdetőtáblára is.
  • Klotildligeten, a szentmisében a felolvasások méltó jellegét elősegítendő, készült egy protokoll, ami a listára ki lesz küldve, kérjük aszerint járjatok el, amikor felolvastok. Illetve a honlapra feltöltésre került a táblázat, amibe mindenki beírhatja magát, hogy mikor és mit szeretne felolvasni.
Imaszéndék: a békéért