Évközi 33. vasárnap

Olvasmány a Példabeszédek könyvéből (Péld 31,10-13.19-20.30-31)

Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsaly után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből (1Tessz 5,1-6)

Testvéreim!

Ami az Úr eljövetelének idejét és óráját illeti, arról nem szükséges írnom. Hiszen jól tudjátok ti is, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják: „Béke és biztonság”, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom. És nem lesz menekvés számukra!

De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára meglephetne titeket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 25,14-30)

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt.

Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.

Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: „Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: „Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!”

Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „Uram! Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked!” Válaszul az úr ezt mondta neki: „Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap országos gyűjtést tartunk a karitász javára.
  • Most hétvégén szentmisék után Klotildligeten a plébánián Erzsébet-napi vásárt tartunk. A bevételt karácsonykor a rászorulók javára fogjuk fordítani.
  • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére.
  • Kedden 19 órakor Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • Kedden 20 és 23 óra között az Egyházközségi Nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
  • Csütörtökön 19 órakor Klotildligeten a templomban az alphasaink tartanak közbenjáró imaestet, amire minden érdeklődőt szeretettel várnak.
  • Pénteken, amikor Szabolcs atya továbbképzést tart, a szentmise helyett igeliturgia lesz.
  • Szombaton, Klotildligeten a plébánián lesz a nyitott ferences képzési sorozat következő alkalma. A nap témája: Szent Ferenc és a próféták, előadó és beszélgetőtárs: Fr. Szpisják Péter Pál OFMCap. Részletek a listára küldött email-ben. 
  • Jövő vasárnap a 9-es ligeti szentmisébe ministráns beöltöztetés és avatás lesz.
  • A listákra kiküldtem, a hirdetőtáblákra pedig kitettük az adventi és a karácsonyi menetrendet. A ligeti roraték után agapék is lesznek (összesen 9 alkalom), aminek a tartására a gondnoknál, a Paczolay Balázsnál tudtok jelentkezni.
Imaszándék: a békéért