Húsvét 3. vasárnap

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 5,27b-32.40b-41)

Azokban a napokban az apostolokat a jeruzsálemi főtanács elé állították:

A főpap kérdőre vonta őket: „Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét.”

Péter és az apostolok így válaszoltak: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbja fejedelemmé és Megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.”

Erre odahívatták az apostolokat, megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, azután szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Jelenések könyvéből (Jel 5,11-14)

Én, János, amint látomásomban néztem a trónt, az élőlények és a vének körül angyalok seregének hangját hallottam. Számuk tízezerszer tízezerre és ezerszer ezerre rúgott. Harsányan zengték: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás!” Majd hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, az egész világmindenséggel egyetemben ezt harsogta: „A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké!”

A négy élőlény így felelt: „Ámen”, a vének pedig leborultak és imádták.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 21,1-19)

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:

Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.

Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.

Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól.

Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.

A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire.

Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.

Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is.

Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.

Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.”

Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”

Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!

Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.”

Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: „Kövess engem!”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • A mostani hétvégén, Anyák napja alkalmából, megáldom az édesanyákat.
 • Most hétvégén, és az azt követő hétvégén lesznek a testületi és kápolnaszéki tagoknak a jelölései, kérem azokat, akik jelölhetnek, hogy az elmondott és a listára küldött szempontok alapján gondolja végig, hogy kiket szeretne jelölni.
 • Május kezdődik, a hétköznapi szentmisék előtt fél órával májusi litániát imádkozunk.
 • Kedden 19 órakor a ligeti templomban tartom az imaszeminárium következő előadását, ahol a Jézus-imáról (ortodox) lesz szó történelmi, teológiai, lelkiségi és gyakorlati szempontból.
 • Kedden 20 órakor a ligeti templom hátsó kápolnájában regnumi szentségimádás lesz.
 • Csütörtökön a klotildligeti szentmise 17:30-kor fog kezdődni, és ez lesz egyben a Szent László óvodások anyák-napi szentmiséje is.
 • Csütörtökön az esti mise után 19 órától várják az egyházközségi nővérek a rendházukban azokat, akik szívesen bekapcsolódnának az örömút-rajzolásba. Missziós céllal szeretnénk képekkel, elmélkedéssel a feltámadás örömét megosztani az utca emberével. (Nem kell hozzá rajztudás!)
 • Csütörtökön, elsőcsütörtök, 20:30-kor Pilisjászfalun a kápolnában szentségimádást tartunk.
 • Pénteken, elsőpéntek, 19-től 22 óráig a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
 • Májustól a szombati előesti szentmiséket a piliscsabai templomban tartjuk, így a jövő szombati már ott lesz megtartva.
 • Jövő vasárnap egyházmegyei gyűjtés lesz.
 • Két hét múlva szombaton 9 órás kezdéssel Klotildligeten közösségi napot tartunk. Gyermekek számára játékokkal, felnőttek számára előadásokkal készülünk, meghívott előadónk Lackfi János költő lesz. A napunk témája az Eucharisztikus Kongresszus, készülünk ebéddel és borkostolóval is. Gyertek!
 • Az adó 1+1 % felajánlása kapcsán fölhívjuk a figyelmet arra, hogy az adható a Magyar Katolikus Egyháznak is, illetve helyben támogathatjuk vele a klotildligeti plébánia vagy a piliscsabai plébánia alapítványát, vagy a Páduai katolikus iskola alapítványát is.