Húsvét 3. vasárnapja

Olvasmány Az apostolok cselekedeteiből (ApCsel 2,14.22-28)

Pünkösd napján Péter a tizenegy kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt:

„Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Figyeljetek és hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak, fontoljátok meg e dolgokat!

A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítettétek, majd megöltétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendölt róla:

Szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem inoghatok. Örvend a szívem, az ajkam énekel, és testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtak honában nem hagyod, hogy Szented romlást lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből (1Pét 1,17-21)

Szeretteim!

Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint.

Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltottak meg titeket az atyáitok által rátok hagyott, értéktelen életformától, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére árán. Őt Isten előre kiválasztotta már a világ teremtése előtt, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 24,13-35)

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely, Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: „Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?” Erre szomorúan megálltak és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: „Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?”

Ő megkérdezte: „Miért, mi történt?” Azok ezt felelték: „A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták.

Jézus erre így szólt: „Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.
Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték

„Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.” Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük.

Akkor azt mondták egymásnak: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!” Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Hétfőn Klotildligeten a templomban 18:30-tól a rózsafüzér, majd 19 órától jótékonysági koncert lesz egy helyi fiúért, Takács Misiért, aki csontvelő transzplantációra vár. A koncerten fellép Szabadi Vilmos hegedűművész és a Novi Cantores Vegyeskar.
  • Kedden 19 órakor Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • Pénteken a szentmise helyett igeliturgia lesz. Szabolcs atya a Szent István-bazilikában vesz részt a találkozón Ferenc pápával.
  • Jövő vasárnap, Ferenc pápa tart 9:30-kor szentmisét a Kossuth téren. Erre hívunk minden katolikus hívőt. Az utazás mindenki egyénileg oldja meg, ha valakinek nehézsége van, jelezze és segítünk. A misére nem kell külön regisztrálni. Vasárnap Klotildligeten a 9-es és Piliscsabán a 11-es szentmisék el fognak maradni. A másik három hétvégi szentmise meg lesz tartva.
  • Jövő vasárnap egyházmegyei gyűjtést tartunk.
  • Májustól a szombati 18-as szentmisék Piliscsabán a templomban lesznek megtartva.
  • A CSATA-ba, azaz a Családos Táborunkba, már lehet jelentkezni a listára kiküldött linken egészen május 15-ig.
  • Lehetőségünk van az 1+1 % felajánlására. Az 1% felajánlására a Magyar Katolikus Egyházat, a + 1%-ra a piliscsabai, vagy a klotildligeti plébánia alapítványát, illetve a Páduai Szent Antal iskola alapítványát ajánljuk. Az első 1%-ot azok is felajánlhatják, akik adómentesek.
  • piliscsabai templom világítását megújítottuk, és az energiatakarékosság jegyében LED-re cseréltük, köszönöm a Piliscsaba Hitéletért Alapítvány anyagi támogatását és Farkas Zoltán műszaki közreműködését.