Isteni irgalmasság vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 5,12-16)

Az apostolok keze által sok jel és csoda történt a nép körében. Mindnyájan egy emberként voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép sokra tartotta őket. A hívők – férfiak és nők – egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Még a betegeket is kivitték az utcára, hordágyra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje egyiket-másikat. Sőt, még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odatódult, vitték a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Jelenések könyvéből (Jel 1,9-11a.12-13.17-19)

Én, János, testvéretek Krisztus Jézusunk és az ő országának türelmes várásában, és társatok az üldöztetésben, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, meg azért, hogy Jézus mellett tanúságot tegyek.

Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang: „Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak. Erre megfordultam, hogy megnézzem, ki szól hozzám. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt pedig valakit, aki az Emberfiához hasonlított. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét.

Amikor megpillantottam, mint egy halott, a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa.

Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezután történik.”

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 20,19-31)

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.

Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”

Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Hétfőn 16 órakor a Nagyboldogasszony ház kápolnájában tartjuk a Prohászka Imaszövetség tavaszi imaóráját a hivatásokért.
  • Csütörtökön, április 28-án, a szentmise a lelki adoptálókért, és adoptáltakért lesz fölajánlani, ami után egy kis megosztásra is lesz lehetőség.
  • Szombaton egyházmegyei zarándoklat lesz Bodajkon a békéért. Részletek az Egyházmegye honlapján.
  • Jövő hétvégén, és az azt követő hétvégén lesznek a testületi és kápolnaszéki tagoknak a jelölései, kérem azokat, akik jelölhetnek, hogy az elmondott és a listára küldött szempontok alapján gondolja végig, hogy kiket szeretne jelölni.
  • Május 7-től a szombati előesti szentmiséket a piliscsabai templomban tartjuk.
  • Az adó 1+1 % felajánlása kapcsán fölhívom a figyelmet arra, hogy az adható a Magyar Katolikus Egyháznak is, illetve helyben támogathatjuk vele a klotildligeti plébánia vagy a piliscsabai plébánia alapítványát, vagy a Páduai katolikus iskola alapítványát is.