Karácsony utáni 2. vasárnap

Olvasmány Sirák fia könyvéből (Sir 24,1-4.12-16)

A bölcsesség a maga dicséretét zengi, tiszteletben áll Istennél, népe közepette dicséri önmagát. Megszólal a Magasságbeli gyülekezetében, és Isten népének serege előtt eldicsekszik. Így beszél hozzájuk: „A mindenség Teremtője parancsot adott nekem, s aki teremtett, kijelölte sátramnak helyét. Így szólt: »A sátradat Jákobban üsd fel, örökrészed Izraelben legyen, és választottaim között verj gyökeret.« Ősidőktől fogva, a kezdet kezdetén teremtett, és nem pusztulok el soha, mindörökre. Szolgáltam előtte szent sátrában, majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. Letelepedtem a szeretett városban, s Jeruzsálemben van uralmam székhelye. Dicsőséges nép közt vertem így gyökeret, az Úrnak részében, az ő örökrészén, s a szentek gyülekezetében megtelepedtem.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 1,3-6.15-18)

Testvéreim!

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden áldásával megáldott minket a mennyekben lévő Krisztus által. Őbenne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket. Amióta értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekről, és az összes szent iránt tanúsított szeretetetekről, szüntelenül hálát adok értetek, és imádságomban újra meg újra megemlékezem rólatok. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket, és milyen gazdag az a fölséges örökség, amelyet ő a szenteknek készített.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 1,1-18)

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.

Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • hétkönapi miserend visszaállt a megszokott menetrendre.
  • Kedden 20 órától a klotildligeti templomban regnumi szentségimádás lesz.
  • Csütörtökön Vízkereszt ünnepe lesz, ami parancsolt ünnep. 11 órakor a piliscsabai, 18 órakor a klotildligeti templomban lesznek a szentmisék.
  • Csütörtökön, elsőcsütörtök lévén, 19 órakor Pilisjászfalun a kápolnában szentségimádást tartunk.
  • Pénteken, elsőpéntek lévén, 19-től 22 óráig a piliscsabai plébánián gyónási lehetőség lesz.
  • Szombaton a 18 órás klotildligeti szentmise egyben szlovák mise is lesz (énekek + Miatyánk).
  • Az elsőáldozásra a jelentkezési lapokat a héten a hitoktatók odaadják a gyerekeknek, és a listákra is kiküldöm, kérem, hogy január 31-ig juttassátok kitöltve vissza a hitoktatóknak.
  • Akik idén szeretnének Piliscsabán vagy Pilisjászfalun házasságot kötni, és még nem kerestek meg, kérem január 16-ig ezt tegyék meg. A házassági fölkészítő februárban indul.
  • Ismét Alpha Kurzust indítunk Piliscsabán: az Alpha egy beszélgetéssorozat a hitről, Jézusról, az életről, a másokkal való kapcsolatainkról. Mindezt könnyed vacsora, interaktív filmvetítések, őszinte beszélgetések keretében, amire szeretettel várjuk a keresőket, nem hívőket és kétkedőket egyaránt. Az Alpha tíz egymást követő csütörtök esti alkalomból és egy hétvégéből áll, az első találkozás január 27-én 19 órakor lesz a klotildligeti plébánián, jelentkezni Rábai Boginál lehet az alábbi emailcímen: rabai.boglarka@hotmail.com, illetve telefonszámon: +36 30 792-9896. Szólítsátok meg a kereső ismerőseiteket, és ajánljátok nekik az Alphát.