Krisztus a Világmindenség Királya

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből (Ez 34,11-12.15-17)

Ezt mondja az Úr, az Isten:

„Íme, magam keresem meg juhaimat, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és a sötétség napján szétszóródtak.

Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le őket – mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket.

Ami meg titeket illet, juhaim – mondja az Úr, az Isten –, íme, igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 15,20-26.28)

Testvéreim!

Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.

Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg. S ha majd minden alá lesz vetve neki, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 25,31-46)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.

Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!”

Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek:

Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!

Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!”

Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.

Ezek az evangélium igéi. 

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnap Klotildligeten a 9-es szentmisében ministráns beöltözést és avatást tartunk.
 • A kedden, 28-án, a lelki adoptáltakért, adoptálókért és a családok megerősítéséért lesz a szentmise felajánlva.
 • Szerdán 19 órától Klotildligeten a plébánián tartjuk a két alkalmas előadás második összejövetelét, ami a közeli családtagok elvesztésének feldolgozásáról fog szólni.
 • Pénteken Székesfehérváron a bazilikában, a világi lelkipásztori munkatárs képzést elvégzését követően, Török Dénes a püspök atyától megkapta a megbízólevelét. Gratulálunk neki, és kérem, hogy a lelkipásztori szolgálatát fogadjátok szeretettel. 
 • Pénteken, elsőpéntek, 19 és 22 óra között Piliscsabán a plébánián gyónási lehetőség lesz.
 • Jövő héten advent első vasárnapja lesz, az adventi vasárnapokon:
  • Klotildligeten a 9-es szentmise előtt 8:30-tól énekelt zsolozsmát tartunk;
  • Piliscsabán a 11-es szentmiséket követően, a templom előtti téren teázást szervezünk.
 • A listákra is ki lett küldve, a hirdetőtáblán is olvasható az adventi és a karácsonyi menetrendet. A ligeti roraték után agapék is lesznek (összesen 9 alkalom), aminek a tartására a gondnoknál, a Paczolay Balázsnál tudtok jelentkezni.
 • A klotildligeti Szociális Munkacsoport tagjai heti rendszerességgel látogatják az IRMÁK piliscsabai Idősek Otthonának lakóit. Aki érez magában kedvet és szívesen bekapcsolódna ebbe a szolgálatba, szeretettel várjuk. Jelentkezni Gáspár Csabánál lehet a templomi hirdetőtáblán olvasható elérhetőségen.

Imaszándék: a békéért