Mindnyájan elmondhatjuk: „Jézus imádkozott értem a keresztfán”

Az imádság Jézus életének egyik legnyilvánvalóbb jellemzője: Jézus imádkozott, sokat imádkozott. Küldetése során egészen átadta magát az imának, mert az Atyával való párbeszéd volt egész létének izzó magja.

Az evangéliumok tanúsága szerint kínszenvedésének és halálának órájában még intenzívebbé és sűrűbbé vált Jézus imája. 

(…) 

Drámai módon imádkozik a Getszemáni-kertben – hallottuk [vö. Mk 14,32–36] –, halálos szorongás kínozza. Mégis éppen akkor fordul Istenhez úgy, hogy „Abbának”, „papának” szólítja (vö. Mk 14,36). Ez az arámi szó – Jézusnak arám volt az anyanyelve – meghittséget, bizalmat fejez ki.

Éppen, amikor úgy érzi, hogy sűrűsödik a sötétség körülötte, Jézus áthatol rajta ezzel a kis szóval: Abba, papa.

Jézus a kereszten is imádkozik, amikor Isten sötét csendje veszi körül. Újra az „Atyám” szó hagyja el ajkát. Ez a legmerészebb ima, mert a kereszten Jézus az abszolút közbenjáró: másokért imádkozik, mindenkiért imádkozik – azokért is, akik halálra elítélték –, anélkül, hogy bárki is mellé állna, egy szegény gonosztevőt kivéve. Mindenki ellene volt, vagy közömbös volt iránta, csak az a gonosztevő ismeri el hatalmát. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,34). A dráma kellős közepén, a lélek és a test gyötrelmes fájdalmában, Jézus a zsoltárok szavaival imádkozik; a világ szegényeivel, különösen a mindenki által elfeledettekkel együtt mondja a 22. zsoltár tragikus szavait: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (2. vers). Elhagyottnak érezte magát, és imádkozott. A kereszten beteljesedik az Atya ajándéka, aki felkínálja a szeretetet, vagyis beteljesedik üdvösségünk. És még egyszer „Istenem”-nek hívja. „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” Azt látjuk hát, hogy a kereszt három órájában minden, de minden imádság.

(…) 

Jézus tehát imádkozik szenvedésének és halálának döntő óráiban. És Jézus feltámasztásával az Atya meghallgatja imáját. Jézus imája intenzív, Jézus imája egyedülálló, és a mi imánk modelljévé is válik. Jézus mindenkiért imádkozott, értem is imádkozott, mindannyitokért. Mindannyian elmondhatjuk: „Jézus a kereszten imádkozott értem.” Imádkozott. Jézus mindannyiunknak azt mondhatja: „Imádkoztam érted az utolsó vacsorán és a keresztfán.”

Legnagyobb szenvedésünkben sem vagyunk egyedül! Jézus imája velünk van.

(…) 

Jézus imádkozik értem: ezt mindannyian a szívünkbe zárhatjuk: nem szabad elfelejtenünk! A legnehezebb időszakokban sem. Már be vagyunk fogadva Jézusnak az Atyával folytatott párbeszédébe a Szentlélek közösségében. Krisztus Jézusban már szerettek minket, és a szenvedés, a halál és a feltámadás órájában minden értünk lett felajánlva. És így – az imával és az élettel kapcsolatban – nincs más dolgunk, mint bátornak lenni, reménykedni, és ezzel a bátorsággal és reménységgel erősen átérezni Jézus imáját, és haladni előre: hogy életünkkel megdicsőítsük Istent annak tudatában, hogy ő imádkozik értünk az Atyánál! Jézus imádkozik értem!

Részlet Ferenc pápa 2021. június 16-ai katekéziséből