Nagyböjt 1. vasárnap

Olvasmány Mózes ötödik könyvéből (MTörv 26,4-10)

Mózes így tanította a népet:

Amikor termésed legjavából ajándékot hozol, a pap vegye ki kezedből a kosarat, s állítsa az Úr, a te Istened oltára elé. Te pedig mondd az Úr, a te Istened előtt:

„Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként kevesed magával, mégis nagy, erős és hatalmas néppé lett.

Amikor aztán az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak és kemény szolgaságba vetettek minket, akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk. S az Úr meghallgatta könyörgésünket, meglátta nyomorúságunkat, elnyomatásunkat és sanyarú sorsunkat. Az Úr erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett minket Egyiptomból, nagy rémületet támasztva, jelek és csodák kíséretében. Erre a földre hozott, és nekünk adta ezt a tejjel-mézzel folyó országot.

Íme, most hozom annak a földnek első termését, amelyet te, az Úr, nekem adtál.”

Ezzel hagyd ott a kosarat az Úr, a te Istened színe előtt, majd borulj le az Úr, a te Istened előtt.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 10,8-13)

Testvéreim!

Hogyan mondja az Írás? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, tudniillik a hit tanítása, amelyet hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki őbenne hisz.

Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 4,1-13)

Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.” De Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. „Minden hatalmat és dicsőséget neked adok – mondta –, mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.” Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”

Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most hétvégén a szentmisék végén hamvazkodást tartunk.
  • Kedden 19 órakor a klotildligeti templomban lesz az imaszeminárium következő előadása, most a szemlélődő imáról (jezsuita imaforma) lesz szó történeti, teológiai, lelkiségi és gyakorlati szempontból.
  • Csütörtökön este lesz a plébániai szinódusi anyagok esperesszintű átbeszélése és összesítése, ezért a szentmise helyett igeliturgia lesz.
  • Nagyböjt péntekein, így most pénteken is, 17:30-kor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten, 19 órakor Pilisjászfalun tartunk keresztutakat. Nagyböjt péntekjein is hústilalom van az adott korosztály számára.
  • Pénteken 20 órakor az Egyházközségi Nővérek kápolnájában taizé imaórát tartunk.
  • Szombaton az előesti szetmise egyben szlovák szentmise is lesz (énekek, Miatyánk).
  • A testülettel egyeztettünk arról, hogy hogyan tudnánk a legmegfelelőbben segíteni azoknak az embereknek, akiket a háború most nehéz helyzetbe hozott. A koltildligeti plébánia alszámláját felszabadítjuk, és adománygyűjtést szervezünk. Ahogyan látjuk, sokféle módon kell most segítenünk, aminek a legegyszerűbb formája, ha pénzt gyűjtünk, amit gyorsan át tudunk fordítani arra a megsegítési módra, amire éppen szükség van. Az alszámla száma: 10702143-75011277-52000001 A közleménybe írandó: „Kárpátalja” Köszönjük előre is az utalásokat!
  • piliscsabai templom külső felújításának II. ütemére a Magyar Államtól a Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül 100 millió forintot kaptunk, ebből idén a templom teljes külső felújítását meg tudjuk valósítani.
  • Az általatok beküldött szinódusi anyagokat tematizáltuk, összegeztük és visszaküldtük a listákra, ott tudjátok megnézni. Ezeket a szempontokat fogjuk képviselni az espereskerületi megbeszélésen. Köszönjük a sok beküldött anyagot, és Udvarhelyi Zsuzsinak a tematizálást és összesítést.