Nagyböjt 2. vasárnap

Olvasmány Mózes első könyvéből (Ter 12,1-4a)

Az Úr így szólt Ábrahámhoz:

„Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek. Megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”

Ábrahám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki. 

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből (2Tim 1,8b-10)

Kedves Fiam!

Vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva, aki megváltott minket, és szent hívással hívott, nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján, amely megnyilvánult most Megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével. Ő legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 17,1-9)

Abban az időben:

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!”

Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.

A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!” 

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Nagyböjt péntekein, így most pénteken is, 17:30-kor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten, 19 órakor Pilisjászfalun tartunk keresztutakat. 
  • Pénteken 20 órakor az Egyházközségi Nővérek kápolnájában taizé imaóra lesz.
  • Három hét múlva szombaton, március 25-án tartjuk Pilisjászfalun a kertrendezést és kápolnatakarítást.
  • Három hét múlva vasárnap, március 26-án, Klotildligeten a 9-es szentmise keretében tartjuk az ünnepélyes lelki adoptálást, a többi szentmisén most nem lesz erre lehetőség. A lelki adoptálásnál egy megfogant, de veszélyben lévő magzatot lehet örökbe fogadni, akiért kilenc hónapon keresztül naponta imádkozol, hogy megszülethessék. Részletek a listára küldött emailban.
Imaszándék: a nagyböjt átéléséért