Nagyböjt 4. vasárnap

Olvasmány Sámuel első könyvéből (1Sám 16,1b.6-7.10-13a)

Az Úr így szólt Sámuelhez: „Töltsd meg szarudat olajjal és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert fiai közül szemeltem ki a királyt.”

Amikor megérkezett, s meglátta Eliábot, azt gondolta: „Nos, itt áll az Úr előtt az ő fölkentje.” Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: „Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.”

Izáj így bemutatta Sámuelnek hét fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz: „Ezeket nem választotta ki az Úr.” Aztán Sámuel megkérdezte Izájt: „Mind itt vannak fiaid?” „A legkisebb nincs itt – válaszolta –, a nyájat őrzi.” Sámuel erre meghagyta Izájnak: „Küldj el valakit, keresse meg, mert addig nem ülünk az áldozati lakomához, amíg nincs itt.” Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű és szép termetű. Az Úr így szólt: „Rajta, kend föl, mert ő azt” Erre Sámuel fogta az olajosszarut, és fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 5,8-14)

Testvéreim!

Ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább ítéljétek el azokat. Amit ugyanis a bűnösök titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen.

Amit feltárunk, arra fény derül, és amire fény derült, az maga is fény. Ezért mondják:

Ébredj, ki alszol, támadj fel holtodból, és Krisztus rád ragyog!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 9,1-41)

Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus ezt felelte: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.”

E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott.

A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” Egyesek azt mondták, hogy: „Ez az!” Mások pedig: „Nem, csak hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az!”

Erre megkérdezték tőle: „Hogyan nyíltak meg a szemeid?” Ő azt felelte: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta: »Menj el a Siloe tóhoz és mosakodj meg!« El is mentem, megmosdottam, és most látok.” Ekkor megkérdezték tőle: „Hol van az az ember?” Ő azt felelte: „Nem tudom.”

Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.”

A farizeusok közül egyesek megjegyezték: „Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások azonban így szóltak: „Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?” És szakadás támadt köztük.

Azután újból faggatni kezdték a vakot: „Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?” Ő azt felelte: „Hogy próféta!”

A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt és újra lát, olyannyira, hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük: „Ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát?” Azok ezt válaszolták: „Azt tudjuk, hogy ez a mi fiúnk, és hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy ki nyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen!” A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust Messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt.

Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették: „Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös!” Ő így felelt: „Hogy bűnös-e, vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok!” Erre ismét megkérdezték „Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet?” Ő ezt felelte: „Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni?” Erre megátkozták, és azt mondták: „Te magad vagy az ő tanítványa! Mi Mózes tanítványai vagyunk! Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk!”

Az ember azonban ezt felelte nekik: „Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten, de aki istenfélő és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit.” A zsidók ezt felelték neki: „Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?” És kitaszították őt.

Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” Mire az ember így szólt: „Hiszek, Uram!” És leborult előtte.

Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus így felelt: „Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Kedden Klotildligeten a szentmise 17:30-kor kezdődik, mert ez lesz egyben a Szent László óvodások apák napi szentmiséje is.
 • Március 21-én, kedden, 20–24 óráig az Egyházközségi Nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
 • Nagyböjt péntekein Piliscsabán 17:30-kor, Klotildligeten 18 órakor és Pilisjászfalun 19 órakor tartunk keresztutakat. Piliscsabán a keresztutat most ez egyik házas közösségünk fogja tartani.
 • Pénteken Klotildligeten 19 óratól a templomban gitáros-énekes nagyböjti imaest lesz.
 • Szombaton tartjuk Pilisjászfalun a kertrendezést és kápolnatakarítást. Részletek a listás emailben.
 • Szombaton 15–17 között Klotildligeten a plébánián nyugdíjas teaház, témája ezúttal: ismerkedés, beszélgetés, társasjáték, gyógytorna.
 • Szombaton lesz 16 órakor a piactéren a kitelepítési megemlékezés, majd 17 órakor Piliscsabán a templomban a kitelepítési megemlékező szentmise. Klotildligeten a 18 órás szentmise ugyanúgy meg lesz tartva.
 • Székesfehérváron szombaton Kaszap mise lesz, részletek az Egyházmegye honlapján.
 • Vasárnap országos gyűjtés lesz a szentföldi keresztények megsegítésére.
 • Vasárnap a 9-es szentmise keretében tartjuk az ünnepélyes lelki adoptálást, a többi szentmisén most nem lesz erre lehetőség. A lelki adoptálásnál egy megfogant, de veszélyben lévő magzatot lehet örökbe fogadni, akiért 9 hónapon keresztül naponta imádkozol, hogy megszülethessék. Részletek a listára küldött emailban.
 • Klotildligeten vasárnap 17:30-kor a templomban kerül bemutatásra a Sillye Jenő Keresztút című gitáros-énekes előadását. A keresztutat követően, ők vállalták a 19-kor kezdődő szentmise zenei szolgálatát is.
 • Két hét múlva szombaton, április 1-én 9 és 14 óra közt tartjuk Klotildligeten a templom, a plébánia és a plébániakert takarítási és rendezési napját.
 • Virágvasárnapig, április 2., tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulók számára, leadható mindhárom sekrestyénkben.
 • A CsaTa-t, azaz aCsaládos Táborunkat június 30.–július 4. (péntek–kedd) között Németkéren tartjuk. A tábor témája a lovagkor lesz, a táborba jelentkezni húsvéttól – május 15-ig lehet majd.
 • A piliscsabai templom külső felújításának befejezésére aláírtuk a szerződést, így a piliscsabai templom teljes külsőre őszre megújul.
 • Szent József napjához kötődően most az édesapák külön áldást kapnak.
Imaszándék: a nagyböjt átéléséért