Nagyböjt 5. vasárnap

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből (Ez 37,12-14)

Így szólt az Úr Ezekiel prófétához:

„Jövendölj és így beszélj népemhez: Ezt mondja az Úr, az Isten: »Íme, kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem«” – mondja az Úr.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 8,8-11)

Testvéreim!

Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus Lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 11,1-45)

Abban az időben:

Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt.

A két leánytestvér megüzente Jézusnak: „Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.”

Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: „Menjünk el ismét Judeába?”

A tanítványok ezt mondták neki: „Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint odamégy?” Jézus ezt felelte: „Nem tizenkét órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság.” Ezt mondta, azután hozzátette: „Lázár, a mi barátunk elaludt. De én megyek és fölkeltem.” A tanítványok így szóltak: „Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul.”

Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: „Lázár meghalt. És hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá!”

Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz: „Menjünk, és haljunk meg mi is vele együtt!

Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy tizenöt stádiumra (fél óra járásnyira). Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.

Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.”

Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”

E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki: „Megjött a Mester, és hív téged!” Ennek hallatára ő rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott.

A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek.

Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát.

Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!”

Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: „Hova temettétek?” Azok így szóltak: ,Jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette őt!” Némelyek azonban így szóltak: „Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?”

Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt válaszolta neki: „Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttél engem!”

E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: „Oldjátok fel, hogy járni tudjon!”

A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnap országos gyűjtés van a szentföldi keresztények megsegítésére.
 • Klotildligeten vasárnap 17:30-kor a templomban kerül bemutatásra a Sillye Jenő Keresztút című gitáros-énekes előadását. A keresztutat követően, ők vállalták a 19-kor kezdődő szentmise zenei szolgálatát is.
 • Kedden 18-19 óra között a Páduai Szent Antal iskolában nyitott előadás lesz 1–6. osztályos szülőknek az internetes kockázatokról és megoldásokról.
 • Kedden 19 órától a ligeti plébánián felnőtt katekézist tartunk.
 • A keddi szentmise, 28-a lévén, egyben a lelki adoptálósok szentmiséje lesz, ami a családok megerősítéséért is fog szólni.
 • Szerdán, Klotildligeten a plébánián, 19 órakor a Tüske-Hegedűs házaspár tart élménybeszámolót a szentföldi zarándoklatukról, amire szeretettel hívnak bennünket.
 • Pénteken tartjuk a közös keresztutunkat. 17-kor találkozunk a Kálváriánál, majd a keresztutat követően, a Kálvária tetején szentmise lesz. A többi keresztút és a szentmise Piliscsabán elmarad.
 • Szombaton tartjuk Klotildligeten a templom, a plébánia és a plébániakert takarítási és rendezési napját. 8:30-tól gyülekező és reggeli, 9-től a munkák, amikre kérünk, hogy iratkozzatok föl, végül 13 órakor közös ebéd, amire sütemény szívesen fogadunk.
 • Szombaton Prohászka konferencia és emlékmise lesz Budapesten a Központi Szemináriumban és Egyetemi templomban, részletek az Egyházmegye honlapján.
 • Jövő vasárnap, Virágvasárnap, a szertartásokat a templomok előtti tereken kezdjük barkaszenteléssel.
 • Virágvasárnapig tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulók számára, leadható mindhárom sekrestyénkben.
 • Szokás szerint péntektől egészen húsvétvasárnapig, minden nap több órányi gyónási lehetőséget biztosítunk László atyával, hogy a húsvéti szentgyónásotokat el tudjátok végezni. A részleteket a listákra megírtuk, gyónási időpontot a honlapon lehet foglalni. Kérjük, hogy elsősorban erre a helyiek jelentkezzenek, és ha marad időpont, akkor a máshonnan idejárók is feliratkozhatnak.
Imaszándék: a nagyböjt átéléséért