Pünkösdvasárnap

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 2,1-11)

Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.

Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 12,3b-7.12-13)

Testvéreim!

Senki sem mondhatja magától: ,Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek által.

A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.

A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 20,19-23)

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.

Jézus megismételt: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Klotildligeten, a 9-es szentmise után, pünkösdölés lesz a templomkertben, ahová szeretettel várunk benneteket.
  • Hétfőn, Bodajkon, egyházmegyei imanapot tartunk hivatásokért, mindenkit szeretettel hívunk.
  • Péntek, elsőpéntek, de a szokásos gyóntatás elmarad, mert az elsőáldozók próbája és gyóntatása lesz. A gyónásra vágyóknak ajánlom a vasárnap misék előtti gyónási lehetőségeket, vagy a külön megkeresést.
  • Szombaton 16 órakor Klotildligeten tartjuk a harmadik elsőáldozást, imádkozzunk elsőáldozóinkért.
  • Jövő vasárnap egyházmegyei zarándoklat lesz Máriaremetére, részletek az Egyházmegye honlapján.
  • Július közepén Mijo Barada tart lelkigyakorlatot Esztergomban, részletek a listára kiküldött email-ban.
  • Október 28-án, szombaton, egy napos buszos zarándoklatra megyünk Medgyesy Norbert vezetésével, a helyszín még szervezés alatt.
Imaszándék: a Szentlélek befogadásáért