Szentháromság vasárnapja

Olvasmány Mózes második könyvéből (Kiv 34,4b-6.8-9)

Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az Urat, másnap korán reggel elindult a Sinai-hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt és ezt mondta: „Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag.”

Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt: „Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár keménynyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2Kor 13,11-13)

Testvéreim!

Örvendjetek és tökéletesedjetek! Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket.

Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 3,16-18)

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Kedden 19 órakor Klotiligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • Jövő vasárnap Úrnapja, a szentmiséket követően úrnapi körmeneteket tartunk.
  • Két hét múlva vasárnap, június 18-án, van még este 7-es mise, utána nyári szünetre megy, és augusztus 27-én lesz újból.
  • Szabolcs atya a nyár folyamán egy hétvégén nem lesz Piliscsabán, akkor a szentmisékét ferences atyák fogják tartani. Hétköznapokon – amikor nem lesz Piliscsabán – a szentmisék helyett igeliturgiák lesznek. Az adott heti hirdetésben fog majd szerepeleni, hogy mikor lesznek ezek.
Imaszándék: a békéért