Úrnapja

Olvasmány Mózes második könyvéből (Kiv 24,3-8)

Miután az Úr közölte a feltételeket, amelyek alapján szövetséget akart kötni népével, Mózes lejött a hegyről, s kihirdette a népnek az Úr minden szavát és parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte: „Az Úr minden szavát megtartjuk.” Ezután Mózes leírta az Úr valamennyi törvényét. Másnap reggel a hegy lábánál felállított egy oltárt és tizenkét emlékoszlopot Izrael tizenkét törzsének megfelelően. Azután megbízott néhány fiatalt Izrael népéből, hogy égőáldozatot mutassanak be, és bikákat ajánljanak fel az Úrnak békeáldozatul.

Mózes vette a vér felét és áldozati csészékbe öntötte, a vér másik felét pedig az oltárra hintette. Majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a népnek. Ők kijelentették: „Követjük és megtartjuk, amit az Úr parancsol.”

Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet, és így szólt: „Ez annak a szövetségnek vére, amelyet az Úr mindezen igék alapján kötött veletek.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 9,11-15)

Testvéreim! Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jelent meg, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üsző hamva, a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére. Ő az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ezért ő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 14,12-16.22-26)

A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték (Jézust): „Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?” Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek a városba. Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek: nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában.” Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák hegyére.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Kedden a 18 órás szentmise után Klotildligeten a templomban énekes zsolozsma lesz a Ferences Világi Rend vezetésével.
 • Kedden 19 órakor Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
 • Pénteken az elsőpénteki gyóntatás elmarad, mivel akkor lesz az elsőáldozók próbája és gyóntatása.
 • Szombaton 16 órakor Klotildigeten tartjuk a harmadik csoport elsőáldozását. Imádkozzunk értük.
 • Jövő vasárnap tartjuk Klotildligeten a templom búcsúját.
 • A Szentségi kápolnát a jövő vasárnaptól éjszakára is megnyitjuk – eddig 5–24 óra között volt nyitva –, ezzel egy örökimádó kápolnát hozva létre. Lelki előkészítésül és hálából szombaton 9 órától vasárnap 9 óráig folyamatos szentségimádás tartunk Klotildligeten a Szeplőtelen Fogantatás-kápolnában. Szeretettel várunk mindenkit, csatlakozzatok a szentségimádáshoz.
 • Arra hívlak Benneteket, hogy tegyünk közösen a háború megszűnéséért és a békéért:
  • minden hétvégi szentmise végén közösen elimádkozzuk az Egység imáját;
  • minden szerdán 18 órakor rózsafüzért imádkozunk az Egyházközségi Nővérek kertjében lévő Mária szobornál,
  • első-szombatokon a szentmise után 19 órakor Piliscsabán a templomban elimádkozzuk a rózsafüzért;
  • a pénteki napokon egyénileg ugyanakkor lélekben közösen, vállaljunk böjtöt a békéért.
Imaszándék: a békéért