Urunk mennybemenetele

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 1,1-11)

Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.

Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: „János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?” Ő azt felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták.

Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: „Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 1,17-23)

Testvéreim!

Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt! Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.

Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 24,46-53)

Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük:

„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.

Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták.

Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Megvannak az új testületi, és az új kápolnaszéki képviselők, a neveiket a listákra megírtam. Köszönjük a vállalásokat és a szavazásban való aktív részvételt. A beiktatásuk a jövő heti, pünkösdi szentmisében lesz.
  • Csütörtökön, első csütörtök, 20:30-kor a pilisjászfalui kápolnában szentségimádást tartunk.
  • Pénteken elsőpéntek lesz, de az esti elsőpénteki gyóntatás az elsőáldozók próbája és gyóntatása miatt most elmarad, aki szeretne gyónni a vasárnapi szentmisék előtt megteheti, vagy hívjon és egyeztetünk időpontot.
  • Almássy András testvérünk elvégezte a világi lelkipásztori kisegítői képzést, a megbízólevelét szombaton veszi át püspök atyától. Köszönjük a készségét, és a jövőben ő is fog világi lelkipásztori feladatokat ellátni nálunk.
  • Szombaton 10 órától a bodajki kegyhelyen szentmise és tanúságtétel lesz papi és szerzetesi hivatásokért.
  • Szombaton 16 órakor a klotildligeti templomban tartjuk a harmadik körös elsőáldozást, imádkozzunk értük.