Karácsony

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 52, 7-10)

Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: „Királlyá lett a te Istened”. Figyelj csak! Őrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra.
Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 1, 1-6)

Testvéreim!

Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása, és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget.

Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk.

Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten:
„A Fiam vagy te, ma szültelek téged?”
Vagy pedig: „Én Atyja leszek, ő pedig az én Fiam?’”
Sőt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól: „És leborulva imádja őt Isten minden angyala.”

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 1, 1-18)

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.

Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.

Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.

Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Hétfőn, karácsony napján az ünnepi szentmisék és a borszentelés rendje:
  • 9:00 Klotildliget,
  • 11:00 Piliscsaba 11 és
  • 17:00 Pilisjászfalu.
 • Kedden, karácsony másnapján, 11 órakor Piliscsabán lesz a szentmise.
 • Csütörtökön, aprószentek napján, Klotildligeten 18 óri szentmise lesz a lelki adoptálás lezárása. A szentmise után a guadalupei Szűzanya, aki az életvédelem közbenjárója, palástja alatt lehet imádkozni.
 • Pénteken 18 órakor lesz szentmise Piliscsabán.
 • Szombaton 18 órakor a szentmise Klotilddligeten lesz
 • Vasárnap, az év utolsó napján, vasárnapi miserendet tartunk. A szentmisék után rövid hálaadás is lesz.
 • Jövő hétfő, január 1, Szűz Mária Isten anyjának főünnepe, Újév napja, és egyben parancsolt ünnep. A szentmisék rendje:
  • 11:00 Piliscsaba és
  • 18:00 Klotildleget.
Imaszándék: a karácsony átéléséért.