Húsvétvasárnap

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.

És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből (Kol 3,1-4)

Testvéreim!

Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.

Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 20,1-9)

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!”

Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdeteseink
  • Húsvéthétfőn 11 órakor a piliscsabai templomban lesz a szentmise, amit Száraz László atya fog tartani.
  • Hétfőtől péntekig nem vagyok Piliscsabán, ezért a keddi, csütörtöki, és pénteki szentmisék helyett igeliturgia lesz.
  • Keddre az Egyházközségi Nővérek Emmausz-járást szerveznek. Kedden reggel fél 7 órakor indulunk párosával, csendben, kijelölt útvonalon a nővérek kápolnájához. Közös imádság után fél 8-kor szentmisén tudunk részt venni, majd nap közben továbbadhatjuk Jézus örömhírét.
  • Csütörtökön, 21-e lévén, az Egyházközségi Nővéreknél szentségimádás lesz hivatásokért.
  • Szombaton délelőtt lesz a szinódusi folyamat egyházmegyi szakaszának a lezárása, részletek az egyházmegye honlapján.
  • Szombaton, az Isteni Irgalmasság Vasárnapjának előestéjén, a 18 órás klotildligeti előesti szentmise előtt, 17:30-as kezdéssel Szent II. János Pál pápa erekelyéjének jelenlétében fogunk imádkozni, és kérni az ő közbenjárását.
    A szombati szetmise egyben szlovák (énekek, Miatyánk) szentmise is lesz.
  • Május 7-től a szombati előesti szentmiséket a piliscsabai templomban tartjuk.