Nagyböjt 3. vasárnap

Olvasmány Mózes második könyvéből (Kiv 3,1-8a.13-15)

Miután Mózesnek menekülnie kellett Egyiptomból, Midián földjén telepedett le, és ott Midián papjának, Jetrónak leányát vette feleségül. Mózes egy alkalommal apósának, Jetrónak, Midián papjának juhait őrizte. Messzire behajtotta a juhokat a pusztába, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Itt megjelent neki az Úr angyala: egy égő csipkebokorban, a tűz lángjában. Amikor odanézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el.

Így szólt magában: „Odamegyek és megnézem ezt a különös látványt: miért nem ég el a csipkebokor.” Amikor az Úr látta, hogy Mózes vizsgálódva közeledik, Isten megszólította őt a csipkebokorból: „Mózes, Mózes!”
„Itt vagyok” – felelte.

Erre Isten így szólt: „Ne közelíts! Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld.” Aztán így folytatta: „Én vagyok atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.” Erre Mózes eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni.

Az Úr így folytatta: „Láttam nyomorúságát Egyiptomban élő népemnek, és hallottam panaszát a munkafelügyelők miatt. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem arról a földről egy szép, tágas országba, egy tejjel-mézzel folyó országba.”

Mózes ezt mondta Istennek: „Ha megérkezem Izrael fiaihoz, és elmondom nekik: Atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik: »Mi a neve?« – mit feleljek erre?”

Isten ezt válaszolta: „Én vagyok, aki vagyok.” Azután folytatta: „Így beszélj Izrael fiaihoz: »Aki Van«, az küldött engem hozzátok.” Végül ezt mondta Isten Mózesnek: „Így beszélj Izrael fiaihoz: Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden időkre, s így kell neveznetek nemzedékről nemzedékre.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 10,1-6.10-12)

Testvéreim!

Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a lelki sziklából, amely kísérte őket: a szikla pedig Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt kedve Istennek, ezért odavesztek a pusztában.

Ez mind intő példa lett számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy ők megkívánták. Ne is zúgolódjatok, mint ahogy néhányan zúgolódtak, s ezért lesújtott rájuk a pusztító angyal. Mindez előkép számunkra, a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 13,1-9)

Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.

Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.”

Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre? Ha mégsem, akkor kivághatod.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Hétfőn 20 órától éjfélig az Egyházközségi Nővérek kápolnájában szentségimádás lesz hivatásokért.
  • Kedden a 18-as szentmise 17:30-kor fog kezdődni és ez lesz egyben a Szent László óvisok apák napi szentmiséje is.
  • Nagyböjt péntekein keresztutakat tartunk, a menetrendjük már ismert.
  • Szombaton 16 órakor a piactéren tartjuk a német kitelepítési megemlékezést, és azt követően 17 órakor a piliscsabai templomban a megemlékező szentmisét. Az előesti szentmise szokás szerint 18 órakor lesz megtartva a klotildligeti templomban.
  • Jövő hétvégén lelki adoptálást tartunk. A 9-es szentmise keretében ünnepélyesen, a többi szentmisénél, a szentmisék után lesz erre lehetőség.
  • Innentől kezdve minden hónap 28-i szentmiséje a lelki adoptáltakért és adoptálókért lesz fölajánlva, ami után egy kis rövid összejövetelt, beszélgetést is tartunk az adoptálóka számára. 
  • Két hét múlva vasárnap, április 3-án, 17:30-as kezdéssel a klotildligeti templomban Sillye Jenő csapata fogja előadni a Keresztutat, utána pedig a 19 órás szentmisén ők játszanak majd. A keresztutat Jenő szerezte, egy zenés, énekes, elmélkedős feldolgozásról van szó.
  • Eddig 1,5 millió forint gyűlt össze az alszámlán, köszönjük az utalásokat. A héten várossal és a többi felekezettel egyeztettünk arról, hogy a helyben jelentkező egyre gyakoribb segítségkérésekre adott válaszokat, hogyan tudjuk összehangolni.