Nagyböjt 2. vasárnap

Olvasmány Mózes első könyvéből (Ter 15,5-12.17-18)

Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta neki: „Nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod őket számolni.” Majd hozzáfűzte: „Ilyen lesz a te nemzetséged.” Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az ő megigazulására.

Majd ismét szólt Isten Ábrahámhoz: „Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a káldeai Ur városából, hogy ezt a földet neked adjam birtokul.” Ábrahám így válaszolt: „Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?”

Erre Isten megparancsolta neki: „Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot.”

Ábrahám odahozta neki ezeket az állatokat, majd középen kettévágta őket, és a szétvágott részeket egymással szemben helyezte el; a madarakat azonban nem vágta szét. Akkor ragadozó madarak szálltak a testekre, de Ábrahám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott, Ábrahám mély álomba merült, és félelmetes sötétség szállott rá.

Amikor a nap lenyugodott, és beállt a sűrű sötétség, füstölgő kemencéhez és égő fáklyához hasonló valami vonult végig a szétvágott darabok között. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és így szólt: „Utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 3,17–4,1)

Testvéreim!

Kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen – mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom – sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, és az eszüket földi dolgokon járatják.

A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.

Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 9,28b-36)

Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit.

Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket.

A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Nagyböjt péntekein, így most pénteken is, 17:30-kor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten, 19 órakor Pilisjászfalun tartunk keresztutakat
  • Szombaton 10 és 14 óra között a Tanodában ökumenikus összejövetel lesz a roma testvérekkel együtt, amire szeretettel várnak Bennünket.
  • Szombaton az előesti szetmise egyben regnumi szentmise is lesz.
  • Két hét múlva a március 26-27-ei hétvégén, a szentmisékhez kötődően, lelki adoptálásra lesz lehetőség.
  • A római zarándoklat szervezését le kell mondanunk, mert a covid előtti időkhöz képest 40%-os áremelkedés tapasztalható. Helyette egy rövidebb és belföldi zarándoklaton gondolkodunk.
  • A testülettel egyeztettünk arról, hogy hogyan tudnánk a legmegfelelőbben segíteni azoknak az embereknek, akiket a háború most nehéz helyzetbe hozott. Arra jutottunk, hogy klotildligeti plébánia alszámláját felszabadítjuk, és adománygyűjtést szervezünk. Ahogyan látjuk, sokféle módon kell most segítenünk, aminek a legegyszerűbb formája, ha pénzt gyűjtünk, amit gyorsan át tudunk fordítani arra a megsegítési módra, amire éppen szükség van.  Az alszámla száma: 10702143-75011277-52000001 A közleménybe írandó: „Kárpátalja”.
    • Ha valaki kézpézt szeretne adni, akkor azt a karitászvezetőnek jutassa el. 
    • Eddig 1,2 millió forint gyűlt össze az alszámlán, köszönjük az utalásokat, és köszönjük a csabai karitász segítségét, aki szintén jelentős ruha és élelmiszer adományt juttattak ki Kárpátaljára.