Nagyböjt 4. vasárnap

Olvasmány Józsue könyvéből (Józs 5,9a.10-12)

Izrael népe átkelt a Jordánon, és bevonult az Ígéret földjére. Ekkor az Úr így szólt Józsuéhoz: „Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát.”

Izrael fiai Gilgalban táboroztak, és a hónap tizennegyedik napján este ott ülték meg a pászkát Jerikó síkságán.
Másnap már az ország terméséből ették a kovásztalan kenyeret és a pirított gabonát.

Attól kezdve, hogy a föld terméséből ettek, megszűnt a manna, és ettől az évtől kezdve Kánaán földjének terményeivel táplálkoztak.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből (2Kor 5,17-21)

Testvéreim!

Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk.

Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy általa „Isten igazságossága” legyünk.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 15,1-3.11-32)

Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik:

„Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.

Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek.

Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.

Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most hétvégén lelki adoptálást tartunk. A 9-es szentmise keretében ünnepélyesen, a többi szentmisénél, a szentmisék után lesz erre lehetőség.
  • Innentől kezdve minden hónap 28-ai szentmiséje a lelki adoptáltakért és adoptálókért lesz fölajánlva, ami után egy kis rövid összejövetelt, beszélgetést is tartunk az adoptálóka számára. Holnap, hétfőn, 28-a lévén, már ezt a menetrendet követjük. 
  • Nagyböjt péntekein keresztutakat tartunk, a menetrendjük már ismert.
  • Pénteken, elsőpéntek, 19 és 22 óra között a csabai plébánián gyóntatok.
  • Szombaton 16:30-as kezdéssel, Budapesten a Központi Szemináriumban konferencia, majd emlékmise lesz Prohászka Ottokár halálának évfordulója alkalmából.
  • Vasárnap országos gyűjtés lesz a szentföld javára.
  • Vasárnap 17:30-as kezdéssel a ligeti templomban Sillye Jenő csapata fogja előadni a Keresztutat, utána pedig a 19 órás szentmisén ők játszanak majd. A Keresztutat Jenő szerezte, egy zenés, énekes, elmélkedős feldolgozásról van szó.
  • Két hét múlva szombaton, április 9-én, tartjuk a tavaszi kert, plébánia és templom takarítási és rendezési napunkat. 8:30-kor kezdünk közös reggelivel, 12-ig tartanak a munkák, majd közös ebéddel zárjuk az együttlétünket. Gyertek, és tegyük együtt szebbé ahol megéljük a hitünket! Étkészletet kérlek hozzatok magatokkal.