Nagyböjt 4. vasárnapja – Lætare-vasárnap

Olvasmány a Krónikák második könyvéből (2Krón 36,14-16.19-23)

Cidkijának, Juda utolsó királyának napjaiban nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben. Az Úr, atyáik Istene, követei által még jókor és ismételten elküldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult.

Ellenségeik a templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, valamennyi palotáját és minden drágaságát elhamvasztották, és teljesen elpusztították. Aki a kardtól megmenekült, az fogságba került Babilonba. Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg uralomra nem jutott a perzsa királyság. Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által mondott szava: Pusztaság lesz az ország és nyugodni fog hetven esztendeig, míg e nyugalom által elégtételt nem szolgáltat a megszentségtelenített szombatokért.

Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Kürosznak, a perzsák királyának első évében fölébresztette Kürosznak, a perzsák királyának lelkét. Ő a következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is: „Így szól Kürosz, a perzsa király: Az Úr, az ég Istene nekem adta a föld minden országát. Ő megparancsolta, hogy templomot építsek neki a Judában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, legyen azzal az ő Istene, és térjen haza.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből (Ef 2,4-10)

Testvéreim! A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket is, bűneink miatt halottakat. Így kegyelméből kaptátok az üdvösséget. Feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, irántunk való jóságából.

Kegyelemből részesültetek az üdvösségben, a hit által. Ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 3,14-21)

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.

Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most vasárnaptól a nagyböjtben Pilisjászfalun 15 órától a hegyen is lesz keresztút.
 • Most vasárnap Klotildligeten 18 órakor Klotildligeten a templomban Sillye Jenő Szonettkoszorú művét hallgathatjuk meg, egy vendég zenész-énekes csapat előadásában. A mű a keresztút egyes állomásaira írt mesterszonett.
 • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
 • Nagyböjt péntekein, keresztutakat járunk:
  • 17:30-kor Piliscsabán
  • 18 órakor Pilisjászfalun
  • A klotildligeti és piliscsabai keresztutakat összevontuk. Klotildligetről segítünk eljutni Piliscsabára a keresztútra, a segítségért Paczolay Balázs keressétek.
 • A pénteki szentmise egyben szlovák mise is lesz.
 • Jövő vasárnap Klotildligeten a 9-es szentmise keretében tartjuk az ünnepélyes lelki adoptálást, a többi szentmisén, azok végén lesz erre lehetőség. A lelki adoptálásnál egy megfogant, de veszélyben lévő magzatot lehet örökbe fogadni, akiért 9 hónapon keresztül naponta imádkozol, hogy megszülethessék. Részletek a listára küldött emailben és a tavalyi esemény ismertetőjében.
 • Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára.
 • Jövő hétfőn (április 18.) 18 órakor Klotildligeten a templomban, a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében hangversenyt szerveznek a Páduai Szent Antal iskola művésztanárai és növendékei. Részletek.
 • Két hét múlva szombaton, március 23-án, 9 és 13 óra között Klotildligeten templom, plébánia és kertrendezést tartunk, amire szeretettel hívunk benneteket, ebéddel készülünk. Tegyük együtt szebbé a környezetünket.
 • Elindultak a Liget Segítőszolgálat Beszélgető péntek elnevezésű alkalmai. A Beszélgető péntek olyan lehetőséget kínál, ahol segítő szakemberek – hetente más és más – hallgatják meg a kérdéseket, nehézségeket bármilyen lelki témában. Ünnepnapokat  kivéve minden pénteken 17 és 19 óra között Klotildligeten a Szent László teremben lesz a nyári szünetig.
 • Nagyböjtben tartós élelmiszert gyűjtünk a sekrestyéinkben a rászorulók javára.
Imaszándék: a nagyböjt átéléséért