Advent 2. vasárnapja

Olvasmány Báruk próféta könyvéből (Bár 5,1-9)

Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre.

Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját, mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt.

Isten ezt a nevet adja neked örökre: „Igazságosság békéje”, „jámborság dicsősége”.

Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és tekints keletre! Nézd, miként gyűlnek egybe fiaid, napkelettől napnyugatig a Szent (Isten) szavára, és ujjonganak, mert Isten megemlékezett róluk.

Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket, de Isten mindnyájukat visszavezeti hozzád, olyan pompával hozzák majd őket, mint királyi sarjakat.

Mert elhatározta Isten, hogy alacsonnyá teszi a magas hegyeket és az örök bérceket. A föld színéig betölti a völgyeket, hogy bizton haladhasson Izrael Isten dicsősége alatt.

Az erdők és az illatos fák Isten parancsára mind árnyékot nyújtanak Izraelnek. Isten vezeti majd népét örömben, dicsőségének fényében, s kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből (Fil 1,4-6.8-11)

Testvéreim!

Mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatokról, mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.

Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 3,1-6)

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.

S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most hétvégétől megnyitottuk a honlapunkon a karácsonyi gyónásra való jelentkezést, december 14. és 22. között minden nap Száraz László atyával több órányi gyónási lehetőséget biztosítunk a számotokra, éljetek a lehetőséggel. December 23-án és 24-én már nem lesz gyónási lehetőség.
 • Az adventi hétköznapokon roraté szentmisék vannak, amiknek a menetrendje már ismert.
 • Kedden 19 órától tartom a klotildligeti templomban az imaszeminárium következő előadását, ami most a rózsafüzérről fog szólni, 20 órától pedig ugyanott regnumi szentségimádás lesz.
 • Pénteken 20 órakor a klotildligeti templomban taizé imaórát tartunk.
 • Szombaton az előesti szentmise egyben szlovák mise (énekek és Miatyánk) is lesz.
 • Vasárnap a 9 órás klotildligeti szentmise után, 10 órakor a hátsó kápolnába egy ikonkiállítás nyílik. 16 órakor a Klarissza házban pedig gyertyagyújtás és adventi koncert lesz.
 • A regnumiak idén is megszervezik a cipősdoboz akciót, amivel a külhoni szegénysorsú magyar gyermekeknek és fiataloknak tudjuk szebbé tenni a Karácsonyukat. Egy cipősdobozni ajándékot készíts össze, csomagold be, írd rá, hogy milyen korú lánynak vagy fiúnak szánod, és legkésőbb december 18-ig valamelyik szentmise után juttasd el a klotildligeti plébánia padlásföljárójához.
 • A rászorulók javára tartósélelmiszert gyűjtünk a templomaink sekrestyéiben, az adományokat december 19-ig tudjuk fogadni, utána kerülnek rendszerezésre és kiosztásra.
 • A piliscsabai templom pásztorjátékához gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket is keresünk, aki szívesen részt venne benne, kérem, hogy most a szentmise után jelentkezzen nálam a sekrestyében.
 • piliscsabai karitász javára adományokat gyűjtünk, amit a templom hátuljánál lévő kis asztalon található urnában tudtok elhelyezni, a karitászunk Karácsonykor ebből fogja támogatni a rászorulókat.
 • A következő szinódusba Ferenc pápa és az Egyházunk szeretné bevonni a híveket. Várják az Egyház minden tagjának a véleményét két kérdésben: Hogyan látod az Egyház helyzetét korunkban? és Szerinted mire hívja az Egyházat a Szentlélek korunkban? A befutott válaszok fogják majd a Szinódus munkadokumentumát képezni; hogy helyben hogyan gyűjtjük össze a válaszaitokat, azt a listákra megírtam, várjuk a válaszaitokat.