Évközi 11. vasárnap

Olvasmány Mózes második könyvéből (Kiv 19,2-6a)

Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izrael fiai elindultak Refidimből. A Sínai pusztába érkeztek, és ott letáboroztak. Táborukat a heggyel szemben ütötték föl.

Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá: „Ezt közöld Jákob házával és hirdesd Izrael fiainak: Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon és hoztalak ide magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 5,6-11)

Testvéreim!

Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.

Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Mert ha Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe oltva, mennyivel inkább megszabadulunk.

Sőt, ezenfelül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 9,36–10,8)

Abban az időben:

Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” Majd odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget.

A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András, Zebedeus fia Jakab, és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket.

Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap van a templom búcsúja Klotildligeten.
  • Most vasárnap van még este hetes mise, utána nyári szünetre megy, és augusztus 27-én lesz újból.
  • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • Pénteken-szombaton lesz a plébánia gyalogos zarándoklata (előzetes jelentkezés alapján), imádkozzunk értük.
  • Pénteken a szentmise helyett igeliturgia lesz.
  • Szombaton Székesfehérváron papszentelés lesz, imádkozzunk értük.
  • Jövő vasárnap a 17-es a szentmisét Pilisjászfalun egy ferences atya fogja tartani.
  • Hívogató Élmény Tábor – Jézussal elnevezéssel tábort szervezünk Klotildligeten a plébánián a jövő héten. A tábort a plébániáink közösen szervezik, ami egy ingyenes, alsósoknak szóló napközis lehetőség lesz szociális és missziós céllal. A táborban, helyi 45 gyermek vesz majd részt, amit élelmiszerrel és segítő kezekkel tudtok támogatni. Részletek a listára küldött emailban.
Imaszándékunk: a békéért.