Évközi 26. vasárnap

Olvasmány Ámosz próféta könyvéből (Ám 6,1a.4-7)

Jaj a gondtalanul élőknek Sionban, és Szamária hegyén az elbizakodottaknak! Elefántcsont ágyban alusznak, fekvőhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyáj bárányaiból és a csorda ökreiből. Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak; korsóból isszák a bort, finom olajjal kenik magukat: József végzete miatt bizony nem bánkódnak. Ezért, lám, most a száműzöttek élén mennek a fogságba, és véget ér a henyélők tobzódása.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből (1Tim 6,11-16)

Szeretett Fiam!

Te, Isten embere, menekülj a bajkeverőktől! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást.

Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 16,19-31)

Abban az időben:

Jézus a következő példabeszédet mondta:

„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit.

Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt.

Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.«

»Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl.

Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.«

»Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.«

Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« Ám az erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.« Ő azonban így felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.«”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap Klotildligeten a 9-es szentmise után áldjuk meg a felújított hátsó kápolnát, majd egy koncertet tartunk a templomban, hálából a sikeres felújításért, és annak befejeződésért. Az előkert kialakítása még folytatódik.
  • Kedden 19 órától a klotildligeti plébánián tarjuk a következő felnőtt katekézist.
  • Jövő vasárnap Klotildligeten a 9-es, Piliscsabán a 11-es szentmise után a sekrestyében várjuk azokat a gyermekeket, fiatalokat, akik szeretnének ministrálni.
  • Jövő vasárnap 16 órakor a klotildligeti templom előtti téren lesz a Klotild díj átadása, majd utána a templomban kocertet tartunk.
  • Elindítjuk a Missziós Gyermekek Társaságát, aminek a lényege, hogy gyermekek segítenek gyermekeknek kis imával és kis áldozattal. Érdeklődni Tóthné Müller Andreánál vagy György-Deák Panninál tudtok.
  • Augusztus 1-től az épületeinknél a gáz ára 4⨉-re, az áram ára 8⨉-ra nőtt, ez azt jelenti, hogy Klotildligeten 2,8 millióval, Piliscsabán 1,1 millióval, Pilisjászfalun 250 ezer forinttal kéne többet fizetnünk a rezsiért. Emiatt már több takarékossági intézkedést hoztunk, és több még kidolgozás alatt van, amikor az összes meglesz, akkor azt majd hirdetni fogom. Az épületeinket továbbra is lehet használni, viszont azt kérjük, hogy azokkal megfelelően bánjatok.
  • Tavaly a klotildligeti templom és plébánia felújítására nyert 15 milliós pályázat, mostanra elköltöttük, amiből a következők valósultak meg: a templom belső kifestése, a hátsó kápolna átalakítása, egy közösségi terem kialakítása lent, az árkádsor járófelületének burkolása, a Szentségi kápolna útjának térkövezése, a kripta bejáratának rendezése, a faszerkezetek festése, és az utcafront kertjének a rendezése. Kiemelten köszönjük Orbánné Szilágyi Évának, Laza Zoltánnak és Paczolay Balázsnak a munkáját.
Imaszándék: a békéért