Karácsony

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 52,7-10)

Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: „Királlyá lett a te Istened”. Figyelj csak! Őrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra.

Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 1,1-6)

Testvéreim!

Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása, és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget.

Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten:

„A Fiam vagy te, ma szültelek téged?”

Vagy pedig:

„Én Atyja leszek, ő pedig az én Fiam?”

Sőt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól:

„És leborulva imádja őt Isten minden angyala.”

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 1,1-18)

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.

Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.

Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.

János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.

Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap, karácsony napján, Klotildligeten 9, Piliscsabán 11, és Pilisjászfalun 17 órakor tartjuk az ünnepi szentmiséket. 19-es szentmise kivételesen nem lesz megtartva. 
  • Hétfőn, karácsony másnapján, Piliscsabán 11 órakor lesz a szentmise.
  • Kedden, Aprószentek előestéjén, Klotildligeten 17 órás kezdéssel tartjuk a lelki adoptálás lezárását zsolozsmával, tanúságtétellel és szentségimádással, majd a 18 órás szentmisét a lelki adoptálókért és adoptáltakért ajánljuk föl.
  • Szombaton, december 31-én, 17 órakor Piliscsabán tartjuk az év végi hálaadást és szentmisét.
  • Vasárnap, január 1-én, Szűz Mária Isten anyja főünnepén, vasárnapi miserendet tartunk.
  • Január 12-én, csütörtökön, 19 órakor a Klotildligeten a plébánián indul az Alpha kurzus, a részleteket a listára megírtuk, kérlek hívjátok meg erre kereső ismerőseiteket, és vállaljatok egy-egy vacsora készítést. Hátulra elhelyeztük a meghívó és a segítőknek szánt szórólapokat.
  • Megjelent a karácsonyi Szívügy, amit ajándékként készítettünk a számotokra, hátulra elhelyeztük, onnan családonként elvihető.
  • Ma, a szentmisék keretében borszentelést tartunk.
Imaszándék: a karácsony átéléséért.
Áldott és boldog karácsonyt kívánok!

Szabolcs atya