Húsvét 5. vasárnapja

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 6,1-7)

Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a Tizenkettő összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk: „Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat.”

Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antióchiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket.

És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből (1Pét 2,4-9)

Szeretteim!

Menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott, és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által.

Ezért mondja az Írás:

Íme, Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és nem vall szégyent, aki hisz benne.

Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik:

A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett; a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak.

Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. 

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 14,1-12)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

„Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!

Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”

Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!

Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.” 

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap a Missziós Gyermekek Társasága a 9-es ligeti szentmise után jótékonysági zsibvásárt tart a ligeti plébánián, a befolyt összeget a nemrég árván maradt két fiatal testvérvérpár és édesapjuk javára ajánljuk föl.
  • Májusban, a hétköznapi szentmisék előtt fél órával májusi litániát tartunk.
  • A keddi szentmise Klotildligeten nem 18-kor, hanem 17:30-kor fog kezdődni, mert az lesz egyben a Szent László óvodások anyák napi szentmiséje.
  • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • Szerdán 17:30-kor a Pádui Szent Antal iskolában, Pécsi Rita tart előadást a gyerekek és fiatalok képernyő- és internet függőségéről, és annak megoldásairól.
  • Szombaton Klotildligeten a plébánián és a templomkertben tartjuk a közösségi napunkat. A nap témája a szinodális út. Minden korosztály számára készülünk programokkal, és mindenkit szeretettel hívunk. 9-kor kezdünk, majd reggeli, ráhangolódás, programok, ebéd, borkostoló. Étkészletet kérünk hozzatok magatokkal. Pontosabb részletek a listára küldött emailben.
  • Jövő vasárnap egyházmegyei gyűjtés lesz.
  • Két hét múlva szombaton lesz a Ferences Világi Rend nyitott képzése, melyre mindenkit szeretettel hívnak. A témája: Zsoltárok, a zsoltáros imádság Szent Ferencnél, Thomas Merton zsoltárszemlélete segítségével. Előadók: Fr. Bagyinszki Ágoston OFM és Fr. Gács Paszkál OFM
  • A Piliscsabai Testület döntése értelmében, a Piliscsabai Plébánia területén is áttérünk a Magyar Katolikus Egyház gyakorlatára, azaz a korábbi gyakorlattal ellentétben (4000 ft/év) az éves nettó jövedelem 0,5%-át kérjük egyházi adóként befizetni. Azoktól (főleg az idősebb korosztályra gondolunk, akik a korábbi rendszert szokták meg), akiknek ez nem annyira megfogható, 6000 ft/fő/év egyházi hozzájárulást kérünk. Befizetni: átutalással (név, cím, „egyházi adó” feltüntetéssel): 10702143-49749706-51100005, Piliscsabán a szentmisék előtt vagy után a sekrestyében, vagy a hivatali órákban a plébánián lehet.
  • Anyák napja van, Isten éltesse az édesanyákat, akik a szentmisék után külön áldást kapnak.
Imaszándék: a békéért