Évközi 2. vasárnap

Olvasmány Sámuel első könyvéből (1Sám 3,3b-10.19)

Sámuel, gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: „Sámuel, Sámuel!” A gyermek ezt felelte: „Itt vagyok.” Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Éli ezt válaszolta: „Én nem hívtalak, feküdj le és aludj.” Erre elment, és lefeküdt aludni.

Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: „Itt vagyok, hívtál.” Ő azt felelte: „Nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj!” Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki.

Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt, harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és így szólt: „Itt vagyok, hívtál.” Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek: „Menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: »Szólj, Uram, hallja a te szolgád.«” Sámuel elment és visszafeküdt a helyére.

Akkor megjelent az Úr megállt előtte és szólította mint az előző alkalommal: „Sámuel, Sámuel!” És Sámuel így válaszolt: „Szólj, Uram, hallja a te szolgád!”

Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 6,13c-15a.17-20)

Testvéreim! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt.

Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele.

Kerüljétek a testiség bűnét! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent János könyvéből (Jn 1,35-42)

Abban az időben ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?”

Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?”

„Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt.
A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz.

Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Kedden 19 órától Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
 • Pénteken Piliscsabán a 18 órakor szlovák mise lesz.
 • Szombaton 15 és 17:30 között nyugdíjas teaház lesz, aminek a témája a farsangolás.
 • Szombaton Klotildligeten a 18 órakor regnumos szentmise lesz.
 • Jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét.
 • Az első alkalom jövő vasárnap 15:30-kor az evangélikus templomban lesz. A második alkalommal január 27-én, szombaton, 9:30-kor találkozunk az evangélikus templomnál, onnan megyünk át Pilisjászfalura, ahol az iskolában hittanos játék, majd a kápolnában ökumenikus gyerek-istentisztetel várja őket, erre főleg családosokat hívunk.
 • A harmadik alkalom január 28-án, vasárnap, 15:30-kor lesz a református templomban.
 • A héten új házasközösség indul, imádkozzunk értük.
 • piliscsabai rózsafüzér társulag új tagokat toboroz, akik vállalják hogy naponta egy tized rózsafüzért imádkoznak. Jelentkezni Király Szilviánál lehet.
 • Ismét Alpha kurzus indítunk Piliscsabán: Az Alpha tíz egymást követő csütörtök esti alkalomból és egy hétvégéből áll. Az első találkozás január 25-én 19 órakor lesz Klotildligeten a plébánián, jelentkezni Majtényi Petránál lehet: csabalpha@gmail.com, illetve +36(30)8974598. A templom kijáratához szórólapokat is elhelyeztünk, amiket magatokkal tudtok vinni. Szólítsátok meg a kereső ismerőseiteket, és ajánljátok nekik az Alphát!
  Kérjük, hogy a missziót támogassátok úgy is, hogy elvállaljátok a vacsorák elkészítését. Ezeket a vállalásokat is kérlek, hogy a Petrának jelezzétek. Köszönjük előre is!
Imaszándék: az új évért