Évközi 6. vasárnap

Olvasmány Sirák fia könyvéből (Sir 15,15-20)

Isten adta az embernek parancsait és törvényeit. Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Isten vizet és tüzet helyezett eléd: amire vágyol az után nyújtsd a kezed. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának.

Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s mindig lát mindent. Szeme azokon van, akik őt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét. Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1Kor 2,6-10)

Testvéreim!

Mi bölcsességet hirdetünk, de csak a tökéleteseknek. Nem e világnak és pusztulásra ítélt fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva a mi megdicsőülésünkre rendelt.

A világ fejedelmei közül ezt senki sem értette meg, mert ha megértették volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényre jut az Írás szava:

Szem nem látta,
fül nem hallotta,
emberi szív fel nem fogta,
amit Isten azoknak készített,
akik szeretik őt.

Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatta ezt Isten, mert a Lélek mindent ismer, még Isten mélységeit is.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 5,17-37)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.

És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.

Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.

Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.

Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.

És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.

Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetések
  • Hétfőtől péntekig Szabolcs atya nem lesz Piliscsabán, a hétköznapi szentmisék helyett igeliturgiák lesznek.
  • Kedden 19 órától a ligeti plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • nagyböjt idejére egy elmélyülési lehetőségre hívunk meg Benneteket. Eddig is sokan használtátok ligeten a Szentségi kápolnát, ám az egyéni szentségimádásra szeretnénk most nagyobb lehetőséget biztosítani. A Kápolna megszokott működése továbbra is megmarad, viszont nagyböjtben éjszaka is nyitva tartjuk majd a kápolnát, és lehetőség lesz a honlapon és emailen keresztül is feliratkozni a szentségőrzésre. A szentségimádás lehetőségének előmozdítására jövő vasárnap a 9-es szentmise után tanúságtételt és fórumot szervezünk a folyamatos szentségimádásról. Részletek a listára küldött email-ben.
  • A Klotildligeti Plébánia Szociális Munkacsoportja Nyugdíjas teaházat szervez két hét múlva szombaton 15 órától 17 óraig Klotildligeten a plébánia első közösségi termében, témája: beszélgetés, ismerkedés, társasjáték, sütibemutató receptmegosztással. Minden nyugdíjas testvérünket szeretettel várják. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36(30)3899753
  • A március 3–5. hétvégén TNV, testünktől a vágyainkig, testteológiás hétvége lesz Piliscsabán a fiatalok számára, részletek a listára küldött email-ben.
  • Most hétvégén, a betegek világnapja alkalmából, a szentmiséket követően, a betegek kenetének felvételére van lehetőség.
Imaszándék: a békéért