Nagyböjt 1. vasárnap

Olvasmány Mózes első könyvéből (Ter 2,7-9;3,1-7a)

Miután a föld termékennyé vált, az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.

Az Úristen kertet telepített Édenben, Keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas, azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáját.

A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amelyet az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?”

Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcseiből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.”

Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: „Semmi esetre; nem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az Isten, aki ismeri a jót és a rosszat.”

Az asszony látta, hogy a fa (gyümölcse) élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát a gyümölcsből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket fűztek össze és kötényt csináltak maguknak.

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

Testvéreim!

Egy ember által lépett a világba a bűn, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek.

Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek mint Ádám, aki az Eljövendő előképe.

A kegyelem azonban nem úgy hat, mint a bűnbeesés. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. A kegyelem tehát másként hat, mint annak az egy embernek a bűne. Az ítélet ugyanis egynek bűnéért rótt ki büntetést, a kegyelem pedig sok bűnből vezet el a megigazulásra. Mert ha egynek bűnbeesése következtében, egy miatt uralomra jutott a halál, mennyivel inkább élnek és uralkodnak majd az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és a megigazulás bőséges ajándékát kapják!

Mert miként egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volta minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek engedetlensége minden embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége igazzá tett sokakat.

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 4,1-11)

Abban az időben:

A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.”

Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van:

Angyalainak megparancsolta:

A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!”

Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!

Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!” Ekkor Jézus azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
  • Most vasárnap országos gyűjtés van az iskolák javára.
  • Kedden, 28-a lévén, a szentmise egyben a lelki adoptálók szentmiséje is lesz.
  • Kedden 19 órakor Klotildligeten a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
  • Nagyböjt péntekein, így most pénteken is, 17:30-kor Piliscsabán, 18 órakor Klotildligeten, 19 órakor Pilisjászfalun tartunk keresztutakat.
  • Pénteken lesz az ökumenikus világimanap, aminek az alkalmából egy előadással készülünk a számotokra. 18:30-as kezdéssel, a Béthelben kerül megrendezésre Szent Ágoston: Vallomásai monodráma feldolgozásban. A részvétel ingyenes, adományokat elfogadunk.
  • Pénteken, elsőpéntek, 19 órától 22 óráig gyónási lehetőség van Piliscsabán a plébánián.
  • Szombaton, Klotildligeten a plébánián, mindenki számára nyitott, 3 éves ferences képzési program indul (évi 4 képzési nap). A mostani képzési napot: Fernando Ventura OFMCap atya fogja tartani, aki Portugáliából érkezik hozzánk. Témája: a teremtett világ tisztelete Szent Ferencnél, lelkisége a világ teremtése tükrében.
  • A Páduai iskola szülői kórusa várja az érdeklődőket, jelentkezni Kassay Balázs (kassaybalazs21@gmail.com) énektanárnál tudtok.
  • Most hétvégén a szentmisék végén hamvazkodást tartunk, azok számára, aki hamvazószerdán nem tudtak hamvazkodni.
Imaszándék: a nagyböjt átéléséért