Nagyböjt 2. vasárnap

Olvasmány Mózes első könyvéből (Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18)

Isten próbára tette Ábrahámot és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.” Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Az angyal folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost és feláldozta égőáldozatul fia helyett.

Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.”

Ez az Isten igéje.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 8,31b-34)

Testvéreim!

Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?

Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 9,2-10)

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.

Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.

Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.

A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.

Ezek az evangélium igéi.

Templomi hirdetéseink
 • Most hétvégén országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára.
 • Kedden Klotildligeten a 18 órás szentmise egyben a lelki adoptálók és adoptáltak szentmiséje is lesz.
 • Kedden Klotildligeten 19 órától a plébánián felnőtt katekézist tartunk.
 • Nagyböjt péntekein, keresztutakat járunk:
  • 17:30-kor Piliscsabán
  • 18 órakor Pilisjászfalun
  • A klotildligeti és piliscsabai keresztutakat összevontuk. Klotildligetről segítünk eljutni Piliscsabára a keresztútra, a segítségért Paczolay Balázs keressétek.
 • Pénteken, elsőpéntek, 19 és 22 óra között gyónási lehetőség lesz Piliscsabán a plébánián.
 • Szombaton nyitott világi ferences képzési nap lesz Klotildligeten a plébánián. A téma: Szent Ferenc és a megtestesülés, előadó: Dr. Varga Kapisztrán OFM.
 • Sombaton 19 órás kezdéssel Klotildligeten a plébánián, Rosta Gergő vallásszociológus tart előadást a legutóbbi népszámlálás vallási vonatkozásairól.
 • Nagyböjtben (hamvazószerdától) a szentségi kápolna megszokott működése továbbra is megmarad, viszont erre az időszakra éjszaka is nyitva tartjuk a kápolnát, hogy lehetőség legyen éjszaka is találkozni az Úrral. Erre föl is lehet iratkozni, de az nem kötelező. További információ.
 • Elkészítettük a templomi illemtant, amit a listákra kiküldtünk, a honlapra föltettünk és a templomainkban is kifüggesztettünk, kéjük azok szíves tanulmányozását és életre váltását.
 • Hamarosan itt az 1+1% felajánlásának az ideje, az első 1% kapcsán a Magyar Katolikus Egyházat, a második 1% kapcsán a Csabai vagy Ligeti plébánia vagy a Páduai iskola alapítványát ajánljuk a figyelmetekben.
 • A gondnokunk, Paczolay Balázs, hivatalos email címet kapott (klotildliget.gondnok@piliscsaba-katolikus.hu), kérünk, hogy a plébániai ügyekben azon kommunikáljatok vele.
Imaszándék: a nagyböjt átéléséért